Kế hoạch cải tiến chất lượng Bệnh viện

Chủ nhật - 13/09/2015 16:40
Logo

           SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG & PHCN                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                Số:        /KH-BV                               Hải Dương, ngày       tháng      năm 2015


 
KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG
BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG - PHCN NĂM 2015
 
Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12 tháng 07 năm 2013 của Bộ Y Tế hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện;
Căn cứ Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 4858/QĐ-BYT ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế;
Nhằm tiến hành các hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả và mang lại sự hài lòng cao nhất có thể cho người bệnh, người dân và nhân viên y tế, Bệnh viện Điều dưỡng - PHCN xây dựng và triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng với nội dung như sau:
 1. MỤC TIÊU VỀ CHẤT LƯỢNG
  1. Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện.
  2. Xây dựng uy tín và văn hóa chất lượng bệnh viện.
  3. Xây dựng hệ thống báo cáo, tổng hợp, phân tích sai sót và khắc phục.
  4. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu các sai sót, sự cố.
  5. Xây dựng và triển khai các hướng dẫn chuyên môn trong khám, chữa bệnh.
  6. Chất lượng bệnh viện cải thiện hơn so với năm 2013 (căn cứ vào Tiêu chí chất lượng ban hành theo QĐ 4858/QĐ – BYT).
 2. HÀNH ĐỘNG VÀ CHỈ TIÊU ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG
  1. Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện.
   1. Thành lập đầy đủ mạng lưới quản lý chất lượng bệnh viện tại 100% các khoa/phòng
            - Hội đồng quản lý chất lượng (QLCL) thông qua cơ cấu nhân sự cho mạng lưới QLCL bệnh viện. Tổ QLCL triển khai lấy danh sách mạng lưới QLCL của tất cả các khoa/phòng trong bệnh viện gồm Phó khoa/phòng và Điều dưỡng trưởng các khoa/ phòng.
            - Thời gian hoàn tất: Tháng 12 năm 2015.
 1. Cử nhân viên tham gia các lớp đào tạo về quản lý chất lượng
            - Đối tượng: Nhân viên Tổ quản lý chất lượng.
            - Thời gian dự kiến: Phòng Tổ chức Cán bộ theo dõi đăng ký các lớp ngắn hoặc dài hạn về quản lý chất lượng.
            - Kinh phí: DK 10.000.000 đồng (từ quỹ phát triển sự nghiệp của bệnh viện).
 1. Xây dựng uy tín và văn hóa chất lượng bệnh viện.
  1. Thường xuyên cập nhật thông tin của bệnh viện.
            - Phòng KHTH nhận dữ liệu từ các khoa/phòng có liên quan cập nhật thông tin.
            - Thời gian: Thực hiện liên tục.
            - Kinh phí duy trì, xây dựng và cập nhật: DK 4.000.000 đồng (từ quảng cáo nếu có).
 1. Xây dựng khẩu hiệu mang ý nghĩa và đặc trưng cho bệnh viện.
            - Giao cho Công đoàn phát động cuộc thi xây dựng cho bệnh viện. Hội đồng QLCL đề xuất và chọn các khẩu hiệu tiêu biểu cho bệnh viện.
            - Thời gian hoàn tất: Quý 04 năm 2015.
            - Kinh phí: DK 2.000.000 đồng từ quỹ phát triển sự nghiệp của bệnh viện.
 1. Xây dựng các khẩu hiệu nâng cao chất lượng trong các khoa/phòng và khuôn viên bệnh viện.
            - Giao cho Công đoàn phát động cuộc thi xây dựng khẩu hiệu nâng cao chất lượng. Hội đồng QLCL đề xuất và chọn 3 khẩu hiệu tiêu biểu cho bệnh viện.
            - Thời gian hoàn tất: Quý 04 năm 2015.
            - Kinh phí: DK 2.000.000 đồng từ quỹ phát triển sự nghiệp của bệnh viện.
 1. Xây dựng các phong trào nâng cao chất lượng.
            - Ban Giám đốc phát động phong trào cải tiến chất lượng trong toàn bệnh viện. Công đoàn, Đoàn thanh niên phát động và khuyến khích các đoàn viên tích cực tham gia phong trào.
            - Khen thưởng 3 khoa/phòng có kế hoạch cải tiến chất lượng tốt nhất. Phê bình và giảm hình thức thi đua cuối năm của các khoa/phòng không xây dựng hoặc xây dựng kế hoạch sau thời hạn qui định.
            - Khen thưởng các cá nhân có đóng góp cho thành tích chung của bệnh viện ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học (có bài đăng báo tạp chí), có sáng kiến cải tiến, kỹ thuật lâm sàng mới…
            - Thời gian hoàn tất:
            + Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng cho từng khoa/phòng: tháng 12 năm 2015.
            + Sáng kiến cải tiến của cá nhân: Liên tục trong năm.
            - Kinh phí: DK 1.000.000 đồng/1 kế hoạch xuất sắc của khoa/phòng và 1.000.000 – 2.000.000 đồng/1 sáng kiến cá nhân (từ quỹ phát triển sự nghiệp của bệnh viện).
 1. Xây dựng hệ thống báo cáo, tổng hợp, phân tích sai sót và khắc phục.
            - Tổ QLCL xây dựng và trình cho Hội đồng QLCL phê duyệt qui trình quản lý sai sót, sự cố, nguy cơ tại bệnh viện. Thời gian hoàn tất: Tháng 12/2015.
            - Tổ QLCL đảm bảo phân tích nguyên nhân gốc và phản hồi cho 100% các phiếu báo sự cố.
            - Tổ QLCL tổng kết báo cáo sự cố theo mỗi quí và đề xuất khen thưởng các cá nhân và khoa/phòng có thành tích tốt trong công tác.
            - Kinh phí: DK khen thưởng 100.000 đồng/1 điều tra nguyên nhân gốc thành công (từ quỹ phát triển sự nghiệp của bệnh viện).
 1. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu các sai sót, sự cố.
  1. Xây dựng bảng kiểm mới và rà soát cập nhật bảng kiểm cũ cho tất cả các quy trình kỹ thuật.
            - Tổ QLCL phối hợp với các khoa/phòng liên quan xây dựng bảng kiểm. Hội đồng QLCL sẽ thông qua.
            - Thời gian hoàn tất: quý 4 năm 2015.
            - Kinh phí: 20.000 đồng/1 bảng kiểm mới (từ quỹ phát triển sự nghiệp của bệnh viện).
 1. Kiểm tra việc thực hiện các quy trình kỹ thuật theo bảng kiểm.
            - Tổ QLCL kiểm tra định kỳ mỗi 3 tháng hoặc đột xuất và có biên bản kiểm tra lưu trữ.
            - Có ghi lại và có báo cáo các hành vi đã xảy ra trên thực tế, có thể gây ra hậu quả (là các sự cố, sai sót “gần như sắp xảy ra” ) nhưng được phát hiện và ngăn chặn kịp thời.
            - Các sai sót “gần như sắp xảy ra” được thu thập, tổng hợp và rút kinh nghiệm trên toàn bệnh viện.
 1. Tổng hợp số liệu về sai sót, sự cố.
            - Tổ QLCL tổng hợp và báo cáo hằng năm.
            - Báo cáo đánh giá về sai sót, sự cố và phân tích xu hướng, nguyên nhân và đề xuất giải pháp hạn chế sai sót, sự cố.
 1. Xây dựng và triển khai các hướng dẫn chuyên môn trong khám, chữa bệnh:
            - Hội đồng khoa học công nghệ và các khoa/phòng có liên quan phối hợp xây dựng và triển khai các tài liệu: Hướng dẫn điều trị các diện bệnh, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh.
            - Thời gian hoàn tất: Quý 4 năm 2015.
            - Kinh phí: DK 5.000.000 đồng (từ quỹ phát triển sự nghiệp của bệnh viện).
 1. Chất lượng bệnh viện cải thiện hơn so với năm 2014 (căn cứ vào Tiêu chí chất lượng ban hành theo QĐ 4858/QĐ – BYT).
  1. Chỉ tiêu cải thiện:
            - Tỷ lệ điểm đánh giá các tiêu chí chất lượng của bệnh viện so với năm trước cải thiện từ 10% trở lên.
            - Không có tiêu chí nào ở mức 1.
 1. Các hành động:
            - 100% các khoa/phòng xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng, có đưa ra ít nhất 1 chỉ số chất lượng cụ thể nhằm đánh giá và theo dõi chất lượng hoạt động của khoa/phòng đó.
            - Hội đồng Quản lý chất lượng phân công một số khoa/phòng phụ trách họat động cải tiến chất lượng bệnh viện theo các tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện như sau:
Nhóm Mã số tiêu chí Khoa/phòng phụ trách
 1.  
A2, A3, C1, C3, C4.6 Phòng HCQT
 1.  
A1, A4.1-2-5-6 Khoa Khám bệnh
 1.  
 C2, C5, C10, D Phòng KHTH
 1.  
A4.3-4, B3 Phòng TCKT
 1.  
B1, B2, B3, B4 Phòng TCCB
 1.  
C4 (trừ C4.6) Bộ phận KSNK
 1.  
C8 Bộ phận Xét nghiệm
 1.  
C6 Phòng ĐD
 1.  
C7 Bộ phận Dinh dưỡng
 1.  
C9 Khoa Dược
 
 
            - Tổ Quản lý chất lượng ( có danh sách và phân công cụ thể theo Đề án) tiến hành đo lường và giám sát kế hoạch cải tiến chất lượng dựa trên bản kế hoạch của bệnh viện và từng khoa/phòng. Thời gian thực hiện: 6 tháng cuối năm 2014 (tháng 8 và đầu tháng 12).
 
CHỦ TỊCH  HỘI ĐỒNG QLCL
 
 
 
 
 
 
 
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
Trưởng ban QLCL
 
 
 
 
 
 
Nơi nhận:
 • Ban Giám đốc;
 • Các khoa/phòng;
 • Tổ QLCL;
 • Các khoa,phòng.
BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN ĐD - PHCN NĂM 2014

 
Stt Mục tiêu Bộ phận theo dõi thực hiện Chỉ tiêu đánh giá
 1.  
Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện.    
Thành lập đầy đủ mạng lưới quản lý chất lượng bệnh viện tại các khoa/phòng Tổ QLCL 100% các khoa phòng
Cử nhân viên tổ QLCL tham gia các lớp đào tạo về quản lý chất lượng Phòng  Kế hoạch ≥ 1 nhân viên
 1.  
Xây dựng uy tín và văn hóa chất lượng bệnh viện.    
Thường xuyên cập nhật thông tin . Phòng KH, phòng Điều dưỡng Thông tin
Xây dựng khẩu hiệu mang ý nghĩa và đặc trưng cho bệnh viện Công đoàn Bệnh viện và các tổ công đoàn Có 1 khẩu hiệu
Xây dựng các khẩu hiệu nâng cao chất lượng trong các khoa/phòng và khuôn viên bệnh viện Công đoàn Bệnh viện và các tổ công đoàn Có ≥ 1 khẩu hiệu
Xây dựng các phong trào nâng cao chất lượng Lãnh đạo bệnh viện, Lãnh đạo các khoa, phòng  và các đoàn thể 100% các khoa phòng có kế hoạch cải tiến
 1.  
Xây dựng hệ thống báo cáo, tổng hợp, phân tích sai sót và khắc phục.   Có Quy trình
Phê duyệt qui trình quản lý sai sót, sự cố, nguy cơ tại bệnh viện Phòng KH, phòng Điều dưỡng 100% phiếu
Đảm bảo phân tích nguyên nhân gốc và phản hồi các phiếu báo sự cố Phòng KH, phòng Điều dưỡng và các khoa, phòng 2 báo cáo 6 tháng cuối năm 2014
Tổng kết báo cáo sự cố Thư ký Tổ quản lý chất lượng 6 tháng cuối năm 2014
 1.  
Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu các sai sót, sự cố.   100% các quy trình
Xây dựng bảng kiểm mới và rà soát cập nhật các quy trình kỹ thuật Phòng KH, phòng Điều dưỡng Thể hiện trong biên bản
Kiểm tra việc thực hiện các quy trình kỹ thuật theo bảng kiểm Tổ QLCL và Bộ phận kiểm tra Thể hiện trong báo cáo hàng năm
Tổng hợp số liệu về sai sót, sự cố Tổ QLCL và Bộ phận kiểm tra Có các hướng dẫn chuyên môn
 1.  
Xây dựng và triển khai các hướng dẫn chuyên môn trong khám, chữa bệnh. Hội đồng  NCKH, phòng KHTH  
 1.  
Chất lượng bệnh viện cải thiện hơn so với năm 2014 (căn cứ vào Tiêu chí chất lượng ban hành theo QĐ 4858/QĐ – BYT). Hội đồng QLCL đánh giá  
Tỷ lệ điểm đánh giá các tiêu chí chất lượng của bệnh viện cải thiện so với năm trước Hội đồng QLCL ≥ 10%
Mức đạt được theo tiêu chí Hội đồng QLCL Xem kết quả kiểm tra
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hình ảnh hoạt động
hinhanh hoatdong
Video nổi bật
Thăm dò ý kiến

Vì sao bạn biết đến Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương

Đăng nhập
Co gai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây