Hoạt động mạng lưới quản lý chất lượng bệnh viện

Chủ nhật - 13/09/2015 16:37
Logo


            SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG & PHCN                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
             Số:        /QC-QLCLBV                          Hải Dương, ngày       tháng      năm 2015

 
QUY CHẾ
Làm việc của Mạng lưới quản lý chất lượng Bệnh viện
 
          Căn cứ Thông tư số 19/TT-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện;
          Căn cứ Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 4858/QĐ-BYT ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế;
          Mạng lưới Quản lý chất lượng Bệnh viện xây dựng kế hoạch thực hiện nâng cao chất lượng Bệnh viện tại các khoa, phòng như sau:
          I. QUY ĐỊNH CHUNG
          1. Mạng lưới quản lý chất lượng bệnh viện thành lập theo Quyết định số: 14/QĐ-BV, ngày 14 tháng 01 năm 2015 của Giám đốc Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tỉnh Hải Dương, làm việc dưới sự chỉ đạo của Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn kiêm Trưởng ban của Mạng lưới chất lượng bệnh viện. Trưởng ban có trách nhiệm triển khai thực hiện và củng cố mạng lưới chất lượng bệnh viện hoạt động có hiệu quả dựa trên tiêu chí quản lý chất lượng Bệnh viện của Bộ Y tế.
          2. Mạng lưới quản lý chất lượng bệnh viện do Phó Giám đốc Bệnh viện phụ trách chuyên môn làm Trưởng ban và Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp làm Phó ban, thư ký thường trực là Trưởng phòng Điều dưỡng,  thành viên Mạng lưới là các Trưởng phòng, Trưởng, (Phó) khoa.
          3. Mạng lưới QLCLBV có nhiệm vụ
          - Làm đầu mối giúp lãnh đạo đơn vị triển khai, thực hiện, theo dõi các hoạt động liên quan đến quản lý chất lượng bệnh viện;
          - Thực hiện các kế hoạch hoạt động của mạng lưới quản lý chất lượng bệnh viện tại đơn vị;
          - Tham gia kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện theo phân công của Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện.
          II. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
          1. Trưởng ban: Có trách nhiệm triển khai, quán triệt nội dung Thông tư số 19/TT-BYT tới toàn thể cán bộ viên chức trong bệnh viện. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên và xây dựng quy chế hoạt động của mạng lưới quản lý chất lượng bệnh viện. Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng, xây dựng và ban hành các văn bản về quản lý chất lượng tại các khoa, phòng.
          2 Phó ban: Có trách nhiệm phối hợp với Trưởng ban theo dõi và kiểm tra việc triển khai việc thực hiện các vấn đề liên quan đến quản lý chất lượng bệnh viện.
          3. Thư ký thường trực: Có trách nhiệm tổng kết, báo cáo hoạt động của mạng lưới quản lý chất lượng bệnh viện, kết quả công tác cải tiến chất lượng Bệnh viện và an toàn người bệnh tại các khoa, phòng. Hỗ trợ các nhóm chất lượng tại các khoa, phòng thực hiện các đề án bảo đảm cải tiến chất lượng. Tham gia đánh giá chất lượng Bệnh viện.
          4. Các thành viên mạng lưới có trách nhiệm
          - Tập hợp và đưa ra ý kiến đề xuất những giải pháp cải tiến chất lượng để Tổ quản lý chất lượng bệnh viện xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động, tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng bệnh viện và các đề án đảm bảo cải tiến chất lượng tại các khoa, phòng.
          - Xây dựng mục tiêu chất lượng, lồng ghép các hoạt động quản lý chất lượng vào kế hoạch hoạt động của khoa, phòng và lĩnh vực được phân công phụ trách.
          - Củng cố và sắp xếp nhân sự trong khoa, phòng phù hợp nhiệm vụ chuyên môn, theo đúng chuyên khoa. Xác định các vấn đề chất lượng cần ưu tiên của khoa để chủ động cải tiến hoặc đề xuất với Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện.
          - Triển khai và phối hợp với khoa, phòng, đơn vị khác nghiên cứu, áp dụng các tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận tại khoa, phòng được phân công phụ trách.
          - Báo cáo kết quả hoạt động bảo đảm và cải tiến chất lượng cho Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện.
          - Tham gia các lớp đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng do các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước thực hiện.
          - Tham gia đánh giá chất lượng Bệnh viện.
          III. CHẾ ĐỘ HỘI HỌP
          Mạng lưới quản lý chất lượng bệnh viện tổ chức các cuộc họp định kỳ quí, 06 tháng, 09 tháng và cả năm hoặc đột xuất nhằm hỗ trợ, giám sát và đưa ra các khuyến nghị liên quan đến quản lý chất lượng.
          IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
          1. Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Thông tư số 19/TT-BYT của các thành viên mạng lưới để xem xét và đề ra phương hướng hoạt động tiếp theo.
          2. Quy chế làm việc của mạng lưới quản lý chất lượng bệnh viện được Trưởng ban quyết định. Mọi sửa đổi bổ sung quy chế do Trưởng ban quyết định trên cơ sở tổng hợp ý kiến đóng góp của các thành viên trong mạng lưới.
          Các thành viên mạng lưới căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đã được phân công triển khai thực hiện và có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện quy chế để rút kinh nghiệm đưa ra các giải pháp thực hiện đạt kết quả cao./.
 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
 
TRƯỞNG BAN
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hình ảnh hoạt động
hinhanh hoatdong
Video nổi bật
Thăm dò ý kiến

Vì sao bạn biết đến Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương

Đăng nhập
Co gai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây