Quy trình khám chữa bệnh

logo
SỞ Y TẾ TỈNH HẢI DƯƠNG

BỆNH VIỆN  PHỤC HỒI CHỨC NĂNG


QUY TRÌNH

ĐÓN TIẾP KHÁM BỆNH TẠI KHOA KHÁM BỆNH
 

  1. Bước 1: Tiếp đón người bệnh

Tại bàn đón tiếp: Đã thiết lập quy trình đón tiếp người bệnh có trật tự,có giấy,bút cho bệnh nhân tự ghi thứ tự, ai đến trước ghi trước,ai đến sau ghi sau.

1.1. Trách nhiệm của người bệnh

- Lấy số thứ tự để làm thủ tục khám bệnh.

- Xuất trình thẻ Bảo hiểm y tế(BHYT), kiểm tra thẻ BHYT và các giấy tờ liên quan giấy tờ tùy thân có ảnh, hồ sơ chuyển viện hoặc giấy hẹn tái khám.

- Nhận phiếu khám bệnh và số thứ tự tại buồng khám.

1.2.Trách nhiệm của bệnh viện

- Bố trí bàn đón tiếp có đủ cán bộ y tế ân cần ,chu đáo hướng dẫn bệnh nhân làm các thủ tục như kiểm tra thẻ BHYT,CMND và các giấy tờ liên quan khác.

- Phân luồng bệnh nhân vào các buồng khám số 1,số 2,số 3,số 4.

- Giữ thẻ BHYT và các giấy tờ liên quan.

2. Bước 2: Khám lâm sàng và chẩn đoán

Tùy theo tình trạng bệnh, thầy thuốc có thểchỉ định xét nghiệm,chẩn đoán hình ảnh, 
thăm dò chức nănghoặc chẩn đoán xác định và kê đơn điều trị mà không 
cần chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng.

2.1. Khám lâm sàng, chẩn đoán và chỉ định điều trị

2.1.1. Trách nhiệm của người bệnh

- Chờ khám theo số thứ tự đã được ghi trên phiếu khám bệnh.

- Vào khám khi được thông báo.

2.1.2. Trách nhiệm của bệnh viện

- Thông báo người bệnh vào khám theo số thứ tự.

- Bố trí buồng khám lâm sàng, chuyên khoa,

- Khám, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chẩn đoán, chỉ định điều trị.

- Kê đơn thuốc, 

(mẫu 01/BV) và hướng dẫn người bệnh đến bộ phận thanh toán.

 Nếu người bệnh phải nhập viện lưu theo dõi hoặc điều trị nội trú: Làm bệnh án lưu, 
nhập viện và tạm ứngviện phí.

Phụ lục 1: Sơ đồ Quy trình khám lâm sàng và kê đơn điều trị.

2.2. Khám lâm sàng, xét nghiệm, chẩn đoán và chỉ định điều trị

2.2.1. Trách nhiệm của người bệnh

- Chờ khám theo số thứ tự đã được ghi trên phiếu khám bệnh.

- Vào khám khi được thông báo.

- Nhận phiếu chỉ định xét nghiệm từ bác sĩ khám.

- Đến nơi lấy mẫu xét nghiệm, nộp phiếu chỉ định xét nghiệm và chờ đến lượt.

- Phối hợp với kỹ thuật viên xét nghiệm để lấy mẫu xét nghiệm.

- Quay về buồng khám bệnh, chờ đến lượt khám.

 Nhận chỉ định điều trị, đơn thuốc và về nơi làm thủ tục chi trả viện phí hoặc đồng 
chi trả bảo hiểm y tế.

2.2.2. Trách nhiệm của bệnh viện

a) Tại buồng khám bệnh

     - Thông báo người bệnh vào khám theo số thứ tự.

     - Khám lâm sàng, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chỉ định xét nghiệm.

     - Chỉ dẫn người bệnh đến địa điểm làm xét nghiệm theo chỉ định.

b) Tại nơi lấy mẫu xét nghiệm(Tầng I nhà E)

     - Nơi lấy mẫu được đặt tại khoakhám bệnh.

     - Nhận phiếu chỉ định từ người bệnh.

     - Hướng dẫn người bệnh chuẩn bị và lấy mẫu xét nghiệm.

c) Tại phòng xét nghiệm(Tầng I nhà E)

    - Thực hiện xét nghiệm.

    - Chuyển trả kết quả xét nghiệm cận lâm sàng về buồng khám nơi chỉ định.

Phụ lục 2: Sơ đồ Quy trình khám lâm sàng có xét nghiệm.

2.3. Khám lâm sàng, thực hiện kỹ thuậtchẩn đoán hình ảnh, chẩn đoán bệnh và chỉ định điều trị

     2.3.1. Trách nhiệm của người bệnh

     - Chờ khám theo số thứ tự đã được ghi trên phiếu khám bệnh.

     - Vào khám khi được thông báo.

     - Nhận phiếu chỉ định kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh từ bác sĩ khám.

   - Đến nơi làm kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, nộp phiếu chỉ định và chờ đến lượt.

    - Phối hợp theo chỉ dẫn của kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh để thực hiện kỹ thuật.

    - Chờ nhận kết quả chẩn đoán hình ảnh, quay lại buồng khám và nộp kết quả chẩn đoán hình ảnh cho buồng khám, chờ bác sĩ khám chẩn đoán và chỉ định điều trị.

     - Nhận chỉ định điều trị hoặc đơn thuốc và về nơi làm thủ tục chi trả viện phí hoặc đồng chi trả bảo hiểm y tế.

2.3.2. Trách nhiệm của bệnh viện

a) Tại buồng khám bệnh

     - Thông báo người bệnh vào khám theo số thứ tự.

     - Khám lâm sàng, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chỉ định kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh và in phiếu chỉ định.

    - Chỉ dẫn người bệnh đến nơi thực hiện kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh.

    - Bác sĩ xem kết quả, chẩn đoán và chỉ định điều trị, kê đơn.

b) Tại nơi thực hiện kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh(Tầng II nhà E)

    - Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh nhận phiếu chỉ định từ người bệnh.

   - Hướng dẫn người bệnh chuẩn bị và phối hợp thực hiện kỹ thuật.

   - Trả kết quả chẩn đoán hình ảnh, kèm phim, ảnh (nếu có) cho người bệnh.

Phụ lục 3: Sơ đồ Quy trình khám lâm sàng có xét nghiệm và chẩn đoán hình 

ảnh.

2.4. Khám lâm sàng, thực hiện kỹ thuật thăm dò chức năng, chẩn đoán bệnh và 
chỉ định điều trị

2.4.1. Trách nhiệm của người bệnh

- Chờ khám theo số thứ tự đã được ghi trên phiếu khám bệnh.

- Vào khám khi được thông báo.

- Nhận phiếu chỉ định kỹ thuật thăm dò chức năng từ bác sĩ khám.

- Đến nơi làm kỹ thuật thăm dò chức năng, nộp phiếu chỉ định và chờ đến lượt khám.

- Phối hợp theo chỉ dẫn của bác sĩ, kỹ thuật viên để thực hiện kỹ thuật.

- Chờ nhận kết quả thăm dò chức năng và quay lại buồng khám.

- Nộp kết quả chẩn đoán hình ảnh cho buồng khám, chờ bác sĩ khám chẩn đoán và chỉ định điều trị.

- Nhận chỉ định điều trị hoặc đơn thuốc và về nơi làm thủ tục chi trả viện phí hoặc đồng chi trả bảo hiểm y tế.

2.4.2. Trách nhiệm của bệnh viện

a) Tại buồng khám bệnh

- Thông báo người bệnh vào khám theo số thứ tự.

- Khám lâm sàng, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chỉ định kỹ thuật thăm dò chức năng và in phiếu chỉ định.

- Chỉ dẫn người bệnh đến nơi thực hiện kỹ thuật thăm dò chức năng.

- Bác sĩ xem kết quả thăm dò chức năng, chẩn đoán, chỉ định điều trị, kê đơn.

b) Tại nơi thực hiện kỹ thuật thăm dò chức năng(Tầng II nhà E))

- Bác sĩ, kỹ thuật viên thăm dò chức năng nhận phiếu chỉ định từ người bệnh.

- Hướng dẫn người bệnh chuẩn bị và phối hợp thực hiện kỹ thuật.

- Trả kết quả thăm dò chức năng, kèm phim, ảnh (nếu có) cho người bệnh.

Phụ lục 4: Sơ đồ Quy trình khám lâm sàng có xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng.

2.5. Các trường hợp thực hiện khám lâm sàng và có chỉ định làm 1, 2hoặc3 kỹ thuật 
cận lâm sàngphối hợp 

(xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng),

 thực hiện kỹ thuật hoặc chuyển khámchuyên khoa

Người bệnh và bệnh viện phải thực hiện theo trình tự các bước như trên, đồng thời, 
bác sĩ khoa khámbệnh hoặc nhân viên tại buồng khám phải hướng dẫn
cụ thểtrình tự làm các kỹ thuật cận lâm sàng phù hợp.Sau khi có đủ kết quả cận lâm sàng thì người bệnh quay lại buồng khám, nộp kết quả cho bác sĩ khám và bác sĩ xem xét kết quả, chẩn đoán và chỉ định, kê đơn điều trị. Trưởng hợp 
thực hiện dịch vụ kỹ thuâthoặc cần khám chuyên khoa khác, người bệnh 
được làm dịch vụ kỹ thuật hoặc khám chuyên khoa theo yêucầu chuyên môn.

Người bệnh nhận chỉ định điều trị, đơn thuốc và về nơi làm thủ tục chi trả 
viện phí hoặc đồng chi trả bảo hiểm y tế.

3. Bước 3: Thanh toán viện phí

3.1. Trách nhiệm của người bệnh

* Người bệnh có bảo hiểm y tế

- Nộp phiếu thanh toán (mẫu 01/BV).

- Xếp hàng chờ đến lượt thanh toán.

- Nộp tiền cùng chi trả và nhận lại thẻ BHYT.

* Người bệnh không có bảo hiểm y tế nộp viện phí theo quy định.

3.2. Trách nhiệm của bệnh viện

- Kiểm tra nội dung thống kê trong mẫu 01/BV, ký xác nhận.

- Thu tiền thanh toán.

4. Bước 4: Phát và lĩnh thuốc

4.1. Trách nhiệm của người bệnh

- Nộp đơn thuốc tại quầy phát thuốc.

- Kiểm tra, so sánh thuốc trong đơn và thuốc đã nhận.

- Nhận đơn thuốc, thuốc và ký nhận.

4.2. Trách nhiệm của bệnh viện

- Kiểm tra đơn thuốc, phát thuốc.

- Tư vấn người bệnh về đơn thuốc và thuốc đã cấp.

                                                          DUYỆT LÃNH ĐẠO
 

PHỤ LỤC 1

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH KHÁM BỆNH LÂM SÀNG
 

Description: https://thuvienphapluat.vn/uploads/doc2htm/00184515_files/image001.jpg

 

PHỤ LỤC 2

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH KHÁM BỆNH LÂM SÀNG CÓ XÉT NGHIỆM
 

Description: https://thuvienphapluat.vn/uploads/doc2htm/00184515_files/image002.jpg

 

PHỤ LỤC 3

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH KHÁM BỆNH LÂM SÀNG CÓ XÉT NGHIỆM VÀ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
 

Description: https://thuvienphapluat.vn/uploads/doc2htm/00184515_files/image003.jpg

 

PHỤ LỤC 4

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH KHÁM BỆNH LÂM SÀNG CÓ XÉT NGHIỆM, CHẨN ĐOÁN HỈNH ẢNH VÀ THĂM DÒCHỨC NĂNG
 

Description: https://thuvienphapluat.vn/uploads/doc2htm/00184515_files/image004.jpg
Hình ảnh hoạt động
hinhanh hoatdong
Video nổi bật
Thăm dò ý kiến

Vì sao bạn biết đến Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương

Đăng nhập
Co gai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây